İstanbul Çerkes Derneği Tüzüğü


İSTANBUL ÇERKES DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde  1- Derneğin adı İstanbul Çerkes Derneği’dir.

Logo’da yer alan on iki yıldız; on iki Adiğe(Çerkes) boyunu ve üç ok ise; üç büyük Adiğe(Çerkes) ailesini temsil etmektedir.

Madde  2- Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Madde 3- Derneğin şubesi yoktur. Ancak, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası faaliyette bulunabilir, işbirliği yapabilir, federasyon, platform veya diğer benzeri kuruluşlara doğrudan katılabilir, kurucu veya üye olabilir.


Madde 4- DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı;

a) Kafkasya’da, 1864 yılı ve öncesinde Çarlık Rusyası’nın Çerkesler’le yaptığı savaşlar sonucunda, Anavatanları Çerkesya’dan Çarlık Rusyası tarafından çıkmaya zorlanan, çıkartılan ve dönemin dünya güçlerince ülkelerini terke teşvik edilen Çerkeslerin diasporada karşı karşıya bulunduğu siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarına çözüm olabilecek düşünce üretmek, politika oluşturmak,

b) Tarihte yaşanılan Büyük Çerkes Trajedisi nedeniyle, Çerkes halkının uğradığı maddi ve manevi kayıpların, acıların, barış içinde giderilmesi ile Diasporadaki Çerkesler’le anavatanda(Kuzey Kafkasya’da) yaşayan Çerkesler arasındaki ekonomik, ticari kültürel ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesi için çaba göstermek

c) Çerkes halkının sorunlarının çözümüne Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu’nun yapıcı katkıları ve yardımlarının arttırılmasına özel önem vermenin yanı sıra Çerkes diasporasının yoğun yaşadığı diğer ülkeler olan Ürdün, Suriye ve İsrail, gibi devletlerin de desteklerini almaya çalışmak

d) Diasporada yaşayan Çerkeslerin anavatanlarına dönebilmeleri, dönmek isteyenlerin dönüşlerinin kolaylaştırılması için gerekli girişimlerde bulunarak, Rusya Federasyonu ve içindeki Federal Cumhuriyetler ve eyaletler ile diğer  ilgili  devletlerin  desteklerini  almaya  yönelik  çalışmalar  yapmak ;

e) Benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren gerek anavatanda, gerek diasporada bulunan diğer dernek, vakıf vb. kurum  ve  kuruluşlarla  iletişim  kurmak, işbirliği  yapmak  ve  onları  desteklemektir

f) Çerkes halkının diline, kültürüne ve tarihine ilişkin değerleri korumak, geliştirmek ve bu mirasın yok olmasını engellemek amacı ile önlem almak,

g) Büyük şehirlerde yaşayan Çerkes halkının dilinden ve kültüründen kopmaması için dayanışma ruhumu güçlendirecek sosyal, kültürel ve ekonomik projeler üretmek ve bu projeleri hayata geçirecek çalışmalar yapmak

 

Madde 5- DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE İLKELERİ

a) Dernek tüm çalışmalarında, Anayasa ve yasalara, insan haklarına evrensel hukuk ilke ve kurallarına, uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, ve bu tüzük hükümlerine bağlı kalır

b) Dernek, üyelerinin düşünce ve inançlarına, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir.

c) Dernek kararlarını oluştururken, faaliyet programlarını belirlerken üyelerinin düşüncelerini, görüş ve önerilerini almaya ve değerlendirmeye özen gösterir.

d)  Çerkes halkının beraber yaşadığı halklarla var olan iyi ilişkilerinin daha çok geliştirilmesine özel önem verilir.

e) Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde Dernek, anavatan - diaspora ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınır, üyelerini de bu yönde teşvik eder. Aksi davranış ve söylemlerde bulunan üye ve kuruluşların dernekle ilişkileri kesilir. Bu ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen kişi ve kuruluşların girişimlerini destekler.

 

Madde 6- DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Diasporadan Anavatana dönüşün sosyal, siyasal ve ekonomik koşulları oluşuncaya kadar, kişisel dönüşlere yardımcı olur, dönenlerin iskan ve rehabilite edilebileceği, misafirhane, yurt, pansiyon v.b. yerler yapar, yaptırır ve yapanları destekler, teşvik eder. Bu tip çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.                          .

b) Başta Rusya Federasyonu olmak üzere Çerkeslerin toplu olarak yaşadıkları ülkelerde meydana gelen değişme ve gelişmeleri izleyerek toplum yaşamının her alanını kapsayan konularda bilimsel araştırmalar yapar, yaptırır ve bunları kamuoyuna, ilgili kurum ve kuruluşlara sunarak toplumsal sorunların çözümünde seçenekler oluşmasına katkıda bulunur;

c) Dernek, üyeleri arasındaki dostluk, arkadaşlık ve akrabalık bağlarını geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenler;

d) Yurt içinde ve yurt dışında derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilecek, uyum ve temsil yeteneği olan aktif Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Derneğe üye olarak kazandırmak için çalışmalar yapar;      

e) Amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü ticari, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere katılır ve destekler;                                       

f) Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonlar düzenler, düzenlenen organizasyonlara katılım ve katkıda bulunur;

g) Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde topluma yararlı görülen alanlarda çalışmalar yapar, projeler hazırlar ve bu projelerin uygulanması için faaliyette bulunur; Avrupa birliği ve başka ülkelerin benzer fonlarından yararlanma çalışmaları yapar.

h) Yurtiçinde ve yurtdışında sportif, turistik, sosyal, kültürel, ticari ve mesleki v.b. amaçlarla çeşitli geziler, kamplar vb. düzenler, benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yapar;

i) Başta Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada meydana gelen doğal afet, kaza ve diğer olağanüstü hallerde yardım sağlamak için gerekli çalışmalar yapar;

j) Gerekli izinleri alarak lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesisleri v.b. tesisler açar ve işletir;

k) Derneğin amaçları, çalışma alanları ve konularıyla ilgili olarak konferans, seminer, panel, forum, açık oturum v.b. bilimsel, kültürel sanatsal toplantılar düzenler. Gerektiğinde çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturur. Konser, gösteri, yürüyüş, miting, basın açıklaması, sergi, kermesi fuar v.b. gibi yasalar çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarınca yapılması mümkün olan her türlü toplantı ve etkinlikleri yapar;

l) Kaybolmaya yüz tutmuş Geleneksel Çerkes halk danslarının Anavatan ‘ da ve Diaspora ‘ da korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için özel çaba sarfeder ve girişimlerde bulunur.

m) Kitap, broşür, gazete, dergi, bülten, CD, DVD v.b. görsel ve basılı yayınlar çıkarabilir, bunları dağıtabilir, satabilir. Radyo, Televizyon ve İnternet yoluyla her türlü yayında bulunabilir. Yayında bulunanlara katkı sağlayabilir, parasal destekte bulunabilir;

n) Amaçlarını gerçekleştirmek için vakıf, yardım sandığı, kulüp v.b. kurumlar kurar;

o) Gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinir. Her türlü inşaatı yapar ve yaptırır. Bunları işletir, kiralar, satar v.b. her türlü tasarrufta bulunur;

p) Yardım toplama mevzuatı hükümlerine göre bağış ve yardım toplar, bağış ve yardımlarda bulunur,şartlı bağış kabul eder,

r) İnsan haklarının ulusal ve uluslar arası alanlarda savunulması, geliştirilmesi ve insan hakları

ihlallerinin önlenmesi için yürütülen çalışmalara katılır;

s) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişim sağlamak amacıyla internet sitesi ve iletişim merkezi kurur.

 

Madde 7- DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Dernek, amaçları doğrultusunda,  sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda   faaliyet gösterir.
 

Madde 8- ÜYELİK

Derneğin üç türlü üyesi vardır.

Asil üyeler: Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş olup çalışmalarına aktif olarak katılmak üzere başvuran ve üyeliği kabul edilen üyeler;

Fahri üyeler: Üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenlere,Yönetim Kurulu kararı fahri üyelik verilir..

Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında İlim, fikir veya sanat eserleri ile insanlığa fevkalade hizmetleri olan, Ülkeye, ya da Derneğin amacına uygun çalışmalara herhangi bir yoldan katkıda bulunana ve derneğe üyeliği ile onur verebilecek nitelikteki şahsiyetlere ile verilen payedir. Genel Kurul'a davet edilirler; burada söz hakkına sahiptirler,

Fahri ve Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz, ancak istekleri halinde Derneğe bağış yapabilirler

Üye olmak için istenen evraklar;

Üyelik başvuru formu, Üç adet fotoğraf, Nüfus cüzdan fotokopisi
 

Madde 9- ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Üye olma niteliği taşıyan ve derneğe çalışmaları ile yararı olacağını uman aday, dernekten alacağı form dilekçeyi doldurarak yönetim kuruluna başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde, Yönetim Kurulu, başvuruyu inceleyip değerlendirir ve karara bağlar. Üyeliğe kabulden sonra kayıt işlemleri tamamlanır. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla üyelik kesinleşmiş olur.  Üyeliğin kabul edilmemesi kararına karşı, genel kurulda itiraz edilebilir.
 

Madde 10- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: İlgili Kanunlarda ve Tüzükte üyelik için aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma ile: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda üyelikten ayrılmış sayılır.

Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

-Derneğin varlığını tehlikeye düşürecek, amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyecek veya aksatacak biçimde, dernek tüzüğündeki amaç ve ilkelerine, genel ahlak ve adaba aykırı davranışlarda bulunmak,

-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

-Uyarılara rağmen üyelik ödentilerini ödememek,

-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

-Üye olma şartlarını kaybetmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin dernek üyesinde bulunması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe son verilir. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar üye kayıt defterine işlenir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Madde 11- ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma haklarına sahiptir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddaa edemez Genel Kurula katılma hakkına sahip her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.


Madde 12- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyeler, aylık/yıllık ödentilerini düzenli bir biçimde ve peşin olarak öderler. Üyeler tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genel kurul kararları başta olmak üzere yetkili kurullarca verilen kararlara uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak durumundadır.


Madde 13- ÖDENTİLER

Derneğin giriş ödentisi 50.00 TL, yıllık ödentisi 20.00 TL’ dir. Ödenti miktarları günün koşullarına göre Yönetim Kurulu tarafından yeniden düzenlenebilir.


Madde 14 -DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları şunlardır:

1-Zorunlu Organlar

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Belirtilen kurulların dışında, Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli kol, komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilir. Ancak genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları başka bir organa, çalışma grubuna veya kişiye devredilemez.


Madde 15-GENEL KURUL

-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

-Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı ve bu tüzük hükümlerine göre genel kurulda oy kullanma hakkına sahip üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya oy kullanma hakkına sahip dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine üç ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Olağan genel kurul, iki yılda bir NİSAN ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır,İstanbul dışında yapılamaz.

a ) Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b)Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 

Madde 16-GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Bu tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça bütün kurul ve komisyonların toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak seçimlere ikiden fazla liste veya aday ile katılım olduğunda birinci turda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur, en fazla oy alan iki aday veya liste arasında yapılır. En çok oyu alan seçilmiş sayılır.

Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 

Madde 17- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların aklanması veya haklarında işlem yapılmak üzere yeni Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesi; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi; Dernek organlarının seçilmesi;Dernek için gerekli malların satın alınması, satılması veya satılmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi;

Derneğin, vakıf, sandık ve benzeri kuruluşlar kurmasına, kurulmuş olanlara katılmasına ve bunlardan ayrılmasına karar verilmesi; İçinde yer aldığı kurum ve kuruluşlar nezdinde derneği temsil edecek delege veya temsilcilerin seçilmesi;

Yönetim Kurulu’nca verilen cezalara karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karar bağlanması;

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına, temsilciliğin kapatılmasına karar verilmesi;

Derneğin ulusal ve uluslararası düzeyde federasyonlara veya benzeri başka kuruluşlara üye olmasına; veya üyelikten ayrılmasına karar verilmesi;

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi;

Derneğin feshine ve mallarının tasfiyesine karar verilmesi;

Yasada ve bu tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Toplantıda hazır bulunulan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır. 


Madde 18-YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, adayların, dernek çalışmalarına özverili katkıları, yönetim/liderlik kapasiteleri, derneğin amaç ve çalışmalarını benimseme ve geliştirme arzu ve kapasitesi ile ilgili görev için gerekli özelliklere sahip olmak gibi ölçütler temel alınır. Herhangi bir nedenle Yönetim kurulundan ayrılan üyenin yerine, yedek üyelerden birinin asil üyeliğe çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu üyeleri, 11 Asil 11 Yedek üye Genel Kurul tarafından seçilirler. Dernek organları Genel Kurul üyeleri arasından seçilirler Seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinde görev bölümü yapar. Başkan,  Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman ve üyelerini seçer

Yönetim Kurulu Başkanın çağrısıyla, Başkan veya onun bulunmadığı durumlarda Başkan yardımcısının başkanlığında Ayda en az bir defa üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan fazlası ve karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Yönetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya ya da özürlü olsa dahi çalışma dönemi içinde toplantıların yarısından fazlasına katılmadıkları takdirde Yönetim Kurulu üyeliğinin devamına Yönetim Kurulu karar verir.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine konu Sulh Hukuk Hakimine götürülür


Madde 19-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

a) Başkan:

Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Dernek amaç ve çalışma konularında geçici ya da sürekli olarak Çalışma grupları oluşturur. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir.

b ) Başkan Yardımcısı:

Herhangi bir nedenle başkanın temsil yetkisini kullanmadığı durumlarda başkanlığı vekalet eder.Başkanın görevlendirdiği komisyonlara Başkanlık eder.

c ) Genel Sekreter:

İç ve dış yazışmaları ,yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar,. Derneğin yapacağı tüm organizasyonların takibini yapar ,planlamalarına yardımcı olur .Yazışmaları ,Başkan veya Başkan olmadığı zaman Başkan Yardımcısıyla imzalar . Başkanın verdiği diğer görevleri yürütür

d )İdari ve Mali İşler sorumlusu Sayman:

Başkanın görevlendirdiği Başkan yardımcısının Başkanlığında çalışır. Çalışmalarında yönetim kuruluna karşı sorumludur Derneğin İdari işlerini arşiv, teşkil ve düzenlemesini sağlar Yönetim Kurulu ve diğer birim sorumlularıyla koordineli çalışır. Dernek gelirlerinin tahsilatı ödemelerin yapılması gelir gider durumunun takibi ve etkinliklerin gelir sağlayıcı prosedürlerini organize eder.Derneğin gelir-gideri, masraf dosyası, bütçe kesin hesabını tutar, yıllık bilanço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve aidat, bağış gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, tahsilat yapar kayda alır. Dernek organizasyonlarında, yapılacak harcamalar için planlama aşamasında Yönetim Kurulunun ön onayına sunar, talepleri Dernek bütçesi çerçevesinde değerlendirir.

Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden, iki kişinin imzasının bulunması şarttır.

e )Kültürel faaliyetler sorumlusu:

Başkanın görevlendirdiği Başkan yardımcısı veya yönetim kurulunun kendi arasından seçtiği yönetim kurulu üyesinin Başkanlığında çalışır. Çalışmalarında yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu ve diğer birim sorumlularıyla koordineli çalışır Üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili ve mevzuatımıza uygun olarak her türlü toplantı, temsil, Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar sergiler, konserler ve spor yarışmaları düzenler, bilimsel ve kültürel çalışmalarda bulunmasını sağlar. Mevzuatlar çerçevesinde eğitim ve kültürel amaçlı kurslar açılmasını sağlar.

Dernek, kutlama  ve  anma geceleri,  piknik,  gezi vesair  sosyal  faaliyetler  ile  üyeleri  arasındaki  yakınlaşma,  dayanışma   ve  kaynaşmayı  sağlar,  bu amaçla faaliyetler  yapar.

f ) Sosyal faaliyetler sorumlusu:

Başkanın görevlendirdiği Başkan yardımcısı veya yönetim kurulunun kendi arasından seçtiği yönetim kurulu üyesinin Başkanlığında çalışır. Çalışmalarında yönetim kuruluna karşı sorumludur Yönetim Kurulu ve diğer birim sorumlularıyla koordineli çalışır. Yurt içi ve yurt dışında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere, her türlü eğitim ve öğretim yardımı için çalışmalar yapar. Yardımına muhtaç, Kimsesiz, dul, yetim, öksüzlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır, Üyelerimizin kendilerinin veya aile fertlerinin vefatları halinde; cenazelerinin kaldırılmasında yardımcı olur. Doğum, ölüm, evlenme gibi sosyal hadiselerde kültürümüzün gereği olan yardımlaşma ,hemşehrilik görevlerinin yerine getirilmesinde teşvik edici ve aracı olur.


Madde 20- YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:

Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetleme kuruluna ve diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri; aynı şekilde bu organlarda ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde mülki idare amirliğine (dernekler il müdürlüğü) bildirmek;

Her takvim yılının sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını bir beyanname ile ertesi yılın Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine (dernekler il müdürlüğü) bildirmek;

Derneğin gelecek döneme ilişkin tahmini bütçesini hazırlamak ve genel kurula sunmak;

Genel kurulda kabul edilen tahmini bütçeyi baz almak suretiyle derneğin bütçesini hazırlamak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak;

Üyelerin görüş ve önerilerini değerlendirerek yıllık çalışma programlarını hazırlamak, gerekli görevlendirmeleri yaparak bu programların uygulanmasını sağlamak;

Danışma kurulunun görüş ve önerilerini alarak kurul ve komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen Yönergeler hazırlamak ve uygulanmalarını sağlamak;

Genel kurulu toplantıya çağırmak, genel kurul ve üye olduğu üst kurum ve kuruluşların kararlarına ve dernek tüzüğüne uygun biçimde derneğin işlerini yürütmek;

Çeşitli alanlarda uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak;

Temsilciliklerin, dernek kurul, kol ve komisyonlarının çalışmalarını izleyip değerlendirerek onlara rehberlik etmek, olanaklar ölçüsünde çalışmalarına katılmak, yardım ve destek sağlamak;

Tüzük ve genel kurul kararları çerçevesinde yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına ve işletilmesine karar vermek;

Derneğin gelir-gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak;

Dernekte çalıştırılacak personeli seçmek, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak;

Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya temsilciler göndermek;

Dernek adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekalet vermek;

Yasa, tüzük ve teamüllere göre bir sivil toplum kuruluşu olarak dernek yönetim kurulları tarafından yapılması gereken bütün işleri yapmak.


Madde 21- DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra yapacağı toplantıda başkanını seçer. Üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul tamamlanır. ayrca ic denein yarar

Denetleme kurulu, altı ayda bir, dernek çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, denetleme kurulunun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

Denetleme dernek merkezinde yapılır. Derneğe ait belgeler dışarıya çıkartılamaz.

Denetleme Kurulu, dernek çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını ve yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda yönetim kuruluna yardımcı olur ve yol gösterir. Davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılır.

Denetleme sonuçlarını altı aylık ve yıllık raporlar halinde yönetim kuruluna, toplandığında genel kurula sunar.


Madde 22- DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin başlıca gelirleri şunlardır:

Ödentiler,

Bağışlar,

Amacı doğrultusunda yapacağı etkinliklerden sağlanacak gelirler,

Taşınır ve taşınmaz mallarının işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler,

Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu vs. gelirleri,

Çeşitli proje ve fon destekleri,

Diğer gelirlerdir.


Madde 23- YARDIM VE BAĞILŞLAR

Dernek, kendi amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan kişi ve kuruluşlardan bağış, yardım, fon vb. adlarla herhangi bir gelir kabul etmez.


Madde 24- DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLER

Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarları yönetim kurulu tarafından tespit olunur.


Madde 25-DEFTER TUTMA ESASLARI;

Dernek, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan yönetmelikler ile, 4721 sayılı medeni yasaya dayanılarak çıkartılan Yönetmelik' de ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)  İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)  Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Madde 26- GELİR VE GİDERLERDE USUL

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

a) Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

b)Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

c )Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 

Madde 27- BEYANNAME VERİLMESİ

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


Madde 28- LOKAL AÇMAK 

Yönetim Kurulu, Dernekler kanununa göre mahallin en büyük mülki amirliğinden izin alarak lokal açıp işletebilir.


Madde 29-MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

            a ) Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.Eklenir.

b )Taşınmazların Bildirilmesi;

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

c ) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim;

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

d ) Değişikliklerin Bildirilmesi;

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

e ) Platform oluşturma;

Dernek, amaçları ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturabilir ve etkinliklerde bulunabilir.


Madde 30- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek, amaçları doğrultusunda hazırlanan projelerle kendi imkanları ile yapacağı faaliyetlerle ilgili veya gerçek 

veya kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte veya yurt içinde ve yurt dışındaki  kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar içine    girebilir. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamıyacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


Madde 31- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


Madde 32- FESİH VE TASFİYE

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İstanbul Çerkes   Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin İç Denetimi


Madde 33-DENETİM

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.


Madde 34- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler Kanunu ve Yönetmenliği ile Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


MADDE 35-Derneğimizin kurucu üyeleri

           

Adı ve Soyadı       :                                              Görev Unvanı              :

                       

1) Halis DİN                                                           Başkan

 

2) Fahrettin CANLI                                                 Başkan Yardımcısı

 

3) Hüseyin ORAL                                                   Üye

 

4) Fehim SARAÇ                                                   Başkan Yardımcı

 

5) Gökhan BOLAT                                                  Sosyal Faal. Sorumlusu

 

6) Mehmet DEMİRCAN                                          Sayman

 

7) Vahip KÜÇÜKYEDEK                                         Genel Sekreter

 

8) Zeki YALÇIN                                                       Üye

 

9) Murat YALÇIN                                                    Kültürel Faal. Sorumlusu


Bu tüzük 35 (otuzbeş ) madde on altı sayfadan ibarettir.                                          

                                                                                       

© 2017 İstanbul Çerkes Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.